آخرین مقالات

بایگانی برچسب: کسب و کار

شروع کسب و کار ، کوچک یا بزرگ؟

شروع کسب و کار ، کوچک یا بزرگ؟   1) رقابت نکنید – متمایز باشید:  بزرگ ترین اشتباه کسب و کارهای کوچک این است که به رقابت با کسب و کارهای بزرگ و پیشرو می پردازند؛ قیمت های رقابتی یا دادن حق انتخاب مشابه و رقابت های اینچنینی، اما این کسب و کارهای کوچک بازنده میدان هستند. درست مانند رفتن …

بخوانید

موانع رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

موانع رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط     فضای کسب‌وکار آن‌هم برای واحدهای تولیدکننده کوچک و متوسط همواره نکته‌ای مهم و حائز اهمیت به شمار می‌رفته و آن‌ها حتی بر این باور بوده‌اند که اگر این محیط برای کاسبی آن‌ها فراهم باشد، نیاز به حمایت دولتی‌ها هم ندارند و شاید مراجعات شان ‌هم به بانک‌ها برای دریافت وام، به حداقل …

بخوانید

۴ راهکار برای افزایش فروش در کسب و کار

۴ راهکار برای افزایش فروش در کسب و کار   فروشگاههای چینی کار جالبی در جذب مشتریان انجام دادند. شما می‌بینید که فردی بیرون فروشگاه ایستاده و از شما برای ورود به فروشگاه دعوت می‌کند. آنها می‌خواهند که فعالانه کسب و کار را دنبال کنند. در حالی که کسری تجارت ایالات متحده آمریکا با چین، بیش از صدها میلیارد دلار …

بخوانید

5 شروعی که قبل ازراه اندازی تجارت باید موردتوجه قراردهید

5 شروعی که قبل ازراه اندازی تجارت باید موردتوجه قراردهید فرق شدن در کارآفرینی نیاز به موارد زیاد دارد. همانند خلاقیت ، سرسختی ، انعطاف پذیری و سرمایه .فراترازهرچیز خارج ازاینکه گام ابتدائی نیاز به جرات دارد . ترک کردن محدوده امن و تاش جهت یافتن اطمینان دردنیا نیاز است . نمی خواهم کلیشه ای به نظربرسد اما لاوتزمی گوید …

بخوانید

5فردی که که در راه اندازی به آنها نیاز دارید.

5فردی که که در راه اندازی به آنها نیاز دارید. در ابتــدای کارم بــه عنــوان کارفرمــا، خــود را در جســتجوی کارمنــدان فــوق العــاده یافتــم. افــرادی کــه قابلیــت انجــام کارهــای فــراوان بشــکل صحیــح و بــا اشــتباهات بســیار کــم را داشــتند. در آن زمــان ایــن اتفــاق بــرای مــن نیفتــاد زیــرا ایــن مســئله واقــع گرایانــه نیســت کــه افــراد بــدون خطــا و کاســتی باشــند. …

بخوانید

رازهای موفقیت در کسب و کار ایران ( بخش دوم)

رازهای موفقیت در کسب و کار ایران آیا سیاست گذاری های غلط سیاست گذاران ما باعث می شود که کارآفرینان دچار این مشکلات شوند؟ راه حل برون رفت از این بحران چیست؟   راه آن ایجاد ثبات در سیاست گذاری سیاست گذاران است که موجب اعتمادبخشی به کارآفرینان می شود.   من به آینده ایران امیدوارم. در این عرصه رشد …

بخوانید