مقالات بایگانی - صفحه 6 از 15 - آکادمـــــِی ثــــروت سلامتـــی و موفــقــیت المـــاســــیـــــان

هنر تجارت گفته می شود آن افرادی که به تجارت مشغول هستند از بخش چپ مغز خود استفاده می نمایند که منطقی تر، تحلیل گر و هدفمند تر از بخش راست مغز است، در حقیقت خاق تر است. اما هنگامی که این دو ترکیب می شوند چه اتفاقی می افتد؟ اگر می خواهید در دنیای […]

استارتاپ (قسمت آخر) دوستان عزیز شما می توانید مقالات قبلی از سری مقالات استارتاپ را در سایت جستجو کنید. چگونــه مــی خواهیــد از ایــده تــان پــول در بیاوریــد؟ تقسیم درآمد بین ما و مامان ها! در یــک جملــه بگوییــد، محصــول ناشــی از ایــده شــما چــه کاری انجــام مــی دهــد و چــه کســانی بــرای داشــتن یــا […]

استارتاپ ( قسمت سوم ) قسمت های قبلی این سری مقالات استارتاپ را در مقالات قبلی سایت با همین عنوان جستجو کنید.   چــه شــد کــه بــه فکــر کارآفرینــی و بــه راه انداختــن چنیــن کســب و کاری افتادیــد؟ همیشــه دلــم می خواســته کســب و کار خــودم را داشــته باشــم، چــون فکــر می کنــم در ایــن […]

استارتاپ (قسمت دوم) قسمت اول این سری مقالات استارتاپ را در مطالب قبلی سایت جستجو کنید. اســتارتاپ هــا، معمــولا حــول ایــده هــای نوآورانــه و خلاقانــه بنــا مــی شــوند. در واقــع فــرد یــا افــرادی خوشــفکر، بــا ایــده هــای نــو، در جســتجوی روش هایــی بــرای کســب درآمــد از آن ایــده و تولیــد انبــوه محصــولات یــا خدمــات مبتنــی […]

استارتاپ بــرای یــک فــرد خوشــفکر و خــلاق کــه توانســته اســت ایــده خــود را شــکل ببخشــد و دوســتان و همکارانــش را بــرای اجرایــی کــردن آن دور خــود گــردآورد، و یــک اســتارتاپ راه بیانــدازد، در کنــار ســرمایه، راهنمایــی، آمــوزش و مشــاوره کســب و کار هــم نیــاز اســت. اســتارتاپ یــک ســازمان موقــت اســت کــه بــا هــدف یافتــن یــک […]

چالش های کارآفرینی این مطلب در ادامه ی مطالب قبلی سایت با همین عنوان است. مطالب قبلی را دنبال کنید. 9 به روز بودن با تغییرات صنعتی و گرایش ها تغییر در گرایش چالشی است که کارآفرین باید آماده رویارویی با آن باشد. گرایش ها ایجاد شده اند و بسیاری از تجارت ها را ورشکست […]

چالش های کارآفرینی (این مطلب “چالش های کارآفرینی (قسمت سوم)” در ادامه ی مطالب قبلی سایت می باشد؛از مطالب قبل هم دیدن کنید)   4 یافتن مکان مناسب یافتن مکان مناسب تجاری در محلی مناسب قاعدتاً کار آسانی نیست. یک مکان تاثیر گذار که رشد سریع جمعیت، شبکه راهی خوب و سایر مطلوبیت های لازم را […]

چالش های کارآفرینی (ادامه ی مقاله ی قبلی) 1 گسترش دید و ایده تجاری توماس ادیسون : برای داشتن ایده عالی، ایده های زیادی داشته باش. » و « فرصت ها خیلی بیشتر از قدرت ها هستند. » توسعه ایده تجاری معمولا اولین چالشی است که هر کارآفرینی هنگام راه اندازی یک تجارت با آن […]

چالش های کارآفرینی کارآفرین کسی است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی یک کشور دارد. بطور اساسی به کارآفرین می توان از این منظر نگریست که فردی با انگیزه، مهارت و ابتکار برای            راه اندازیی یک تجارت یا شرکت خودش است که همیشه بدنبال دستاوردهای عظیم می باشد او کاتالیزور تغییرات اجتماعی و کاری در […]

5 شروعی که قبل ازراه اندازی تجارت باید موردتوجه قراردهید فرق شدن در کارآفرینی نیاز به موارد زیاد دارد. همانند خلاقیت ، سرسختی ، انعطاف پذیری و سرمایه .فراترازهرچیز خارج ازاینکه گام ابتدائی نیاز به جرات دارد . ترک کردن محدوده امن و تاش جهت یافتن اطمینان دردنیا نیاز است . نمی خواهم کلیشه ای […]